La cesta está vacía

CONCURS DE TEXTOS DRAMÀTICS

[ACoTaciOneS en la caja negra] 2023

Revista Red Escénica

 

descarregar bases valencià i castellà

 

valencià

 

Des de la revista Red Escénica, amb el suport de dos projectes culturals de València com són Projecte Inestable i La Rambleta, presentem la tercera edició del concurs de textos dramàtics [ACoTaciOneS en la caja negra], un certamen que va nàixer amb veu pròpia i a l'alé del millor moment d'una facultat de Filologia de la Universitat de València bolcada amb les arts escèniques (Josep Lluis Sirera, Antonio Tordera, Evangelina Rodríguez, Nel Diago, Juli Leal, Juan Vicente Martínez Luciano, Ramon X. Roselló…) amb múltiples assignatures, fòrums, cursos, grups de teatre, programació de la Sala Palmireno, etc.

 

En 2022, Projecte Inestable i La Rambleta van conferir, a partir d’una sèrie d’estímuls i de l’amor per l’escriptura dramàtica, una segunda etapa a aquest concurs dedicat a la dramatúrgia jove, que aquest any continua amb la seua tercera edició afegint el suport de l’Escalante Centre d'Arts Escèniques.

 

De les bases originals es recullen la idea dels textos breus (màxim 30 pàgines) i l’edat de l’autoria ≤35 anys. I, continuem apostant, com ja es va incorporar en l’edició de 2022, per l'autoria iberoamericana i la llengua valenciana. Per la qual cosa s’obri a tot l'àmbit de parla hispana (Espanya, Llatinoamèrica) en la Modalitat B i a textos escrits en valencià per residents en la Comunitat Valenciana en la Modalitat A.

 

En aquesta nova convocatòria, comptem amb la col·laboració de l'Escalante Centre d'Arts Escèniques i Teatres de la Diputació.

 

 

BASES DEL CONCURS DE TEXTOS [ACoTaciOneS en la caja negra]

1. Podran participar autores i autors que en el moment de presentar el text tinguen menys o 35 anys.

 

2. Cada autora i autor podran presentar un sol text. Els textos en valencià seran per a la la Modalitat A y els textos en castellà seran para la modalitat B; el text haurà de reunir els següents requisits:

 

a) Ser original, inèdit, no estrenat i que no haja sigut premiat en qualsevol altre concurs en el moment de la decisió del jurat.

 

b) Els textos han de tindre un màxim de 30 pàgines i ser presentats en format PDF, ajustat a una grandària de fulla A4 vertical amb marges esquerra, dreta, superior i inferior de 2 cm, i redactats en Arial 12p, amb espai entre línies de 1,5. Les pàgines han d'estar numerades.

 

3. Els textos es presentaran mitjançant el sistema de plica. Els autors i autores presentaran dos arxius a través d'aquest formulari

 

a) En primer lloc, l'arxiu de la plica, el qual haurà de contindre la següent informació: títol de l’obra, pseudònim baix el que es presenta, breu currículum de l'autoria encapçalat per nom i cognoms, edat, adreça i telèfon, i també una fotocòpia del DNI. Aquest arxiu haurà de portar com a nom “plica” seguit del títol de l'obra (p.ex. PLICA_TÍTOLDELOBRA.pdf)

 

b) En segon lloc, un arxiu amb el text dramàtic. A la portada figurarà el títol del text i el pseudònim sense signatura ni indicació alguna d’autoria. Aquest arxiu haurà de portar de nom el títol de l’obra (p. ex. TÍTOLDELOBRA.pdf)

 

4. El termini de presentació dels textos està obert des del dia de publicació de les bases i finalitzarà el 31 de març de 2023.

 

5. Es premiaran dos textos, un en cada modalitat. Cadascun dels premiats rebrà un premi de 1.500 euros

 

MODALITAT A. Textos escrits en valencià. L’autora o autor haurà de ser resident en la Comunitat Valenciana.

 

MODALITAT B. Textos escrits en castellà.

 

6. La revista especialitzada en Arts Escèniques Red Escénica es compromet a publicar els textos premiats en 2023, en els seus números 18 i 19 impresos i en la seua versió en línia.

 

7. El jurat estarà compost per professionals de teatre i experts de reconegut prestigi.

 

8. El premi (en les dues modalitats) pot quedar desert si el jurat considera que no hi ha suficients textos o aquests no tenen la qualitat suficient.

 

9. La decisió del jurat es farà pública en la primera setmana de juny de 2023 per mitjà de les xarxes socials dels tres centres coorganitzadors i en nota de premsa.

 

 

 

ORGANITZA: Projecte inestable-Red escénica La Rambleta

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: Centre Escalante i Teatres de la Diputació

 

 

castellano

 

Desde la revista Red Escénica, con el apoyo de dos proyectos culturales de Valencia como son Projecte Inestable y La Rambleta, presentamos la tercera edición del concurso de textos dramáticos [ACoTaciOneS en la caja negra], un certamen que nació con voz propia y al aliento del mejor momento de una facultad de Filología de la Universitat de València volcada con las artes escénicas (Josep Lluis Sirera, Antonio Tordera, Evangelina Rodríguez, Nel Diago, Juli Leal, Juan Vicente Martínez Luciano, Ramon X. Roselló…) con múltiples asignaturas, foros, cursos, grupos de teatro, programación de la Sala Palmireno, etc.

 

En 2022, Projecte Inestable y La Rambleta confirieron, a partir de una serie de estímulos y del amor por la escritura dramática, una segunda etapa a este concurso dedicado a la dramaturgia joven, que este año continúa con su tercera edición sumando el apoyo del Escalante Centre d'Arts Escèniques.

 

De las bases originales se recogen la idea de los textos breves (máximo 30 páginas) y la edad de la autoría ≤35 años. Y seguimos apostando, como ya se incorporó en la edición de 2022, la autoría iberoamericana y la lengua valenciana. Por lo que se abre a todo el ámbito de habla hispana (España, Latinoamérica) en la modalidad B y a textos escritos en valenciano por residentes en la Comunitat Valenciana en la Modalidad A.

 

En esta nueva convocatoria, contamos con la colaboración del Escalante Centre d'Arts Escèniques i Teatres de la Diputació.

 

 

BASES DEL CONCURSO DE TEXTOS [ACoTaciOneS en la caja negra]

 

1. Podrán participar autoras y autores que en el momento de presentar el texto tengan menos o 35 años.

 

2. Cada autora y autor podrá presentar un solo texto. Los textos en valenciano serán para la Modalidad A y los textos en castellano serán para la modalidad B; el texto deberá reunir los siguientes requisitos:

 

a) Ser original, inédito, no estrenado y que no haya sido premiado en cualquier otro concurso en el momento de la decisión del jurado.

 

b) Los textos deben tener un máximo de 30 páginas y ser presentados en formato PDF, ajustado a un tamaño de hoja A4 vertical con márgenes izquierda, derecha, superior e inferior de 2 cm, y redactados en Arial 12p, con espacio entre líneas de 1,5. Las páginas deben estar numeradas.

 

3. Los textos se presentarán mediante el sistema de plica. Los autores y autoras presentarán dos archivos a través de este formulario.

 

a) En primer lugar, el archivo de la plica, el cual deberá contener la siguiente información: título de la obra, pseudónimo bajo el que se presenta, breve currículo de la autoría encabezado por nombre y apellidos, edad, dirección y teléfono, y también una fotocopia del DNI. Este archivo deberá llevar como nombre “plica” seguido del título de la obra (p.ej. PLICA_TÍTOLDELOBRA.pdf)

 

b) En segundo lugar, un archivo con el texto dramático. En la portada figurará el título del texto y el pseudónimo sin firma ni indicación alguna de autoría. Este archivo deberá llevar como nombre el título de la obra (p. ej. TÍTOLDELOBRA.pdf)

 

4. El plazo de presentación de los textos está abierto desde el día de publicación de las bases y finalizará el 31 de marzo de 2023.

 

5. Se premiarán dos textos, uno en cada modalidad. Cada uno de los premiados recibirá un premio de 1.500 euros.

 

MODALIDAD A. Textos escritos en valenciano. La autora o autor deberá ser residente en la Comunitat Valenciana.

 

MODALIDAD B. Textos escritos en castellano.

 

6. La revista especializada en Artes Escénicas Red Escénica se compromete a publicar los textos premiados en 2023, en sus números 18 y 19 impresos y en su versión online.

 

7. El jurado estará compuesto por profesionales de teatro y expertos de reconocido prestigio.

 

8. El premio (en ambas modalidades) puede quedar desierto si el jurado considera  que no hay suficientes textos que han participado o no tienen calidad suficiente.

 

9. El fallo del jurado se hará público en la primera semana de junio de 2023 por medio de las redes sociales de los tres centros coorganizadores y en nota de prensa.

 

 

ORGANIZA: Projecte Inestable-Red Escénica y La Rambleta

 

CON LA COLABORACIÓN DE: Centre Escalante y Teatres de la Diputació